Executive Team

Current location:homepage  About Us  Executive Team

Executive Team

Dean: Pan Yu                                     Party Secretary: Xu Yong

Deputy Dean:                         Deputy Party   Secretary:

Yang Xiaolan                                                       Wang Li

Ma Baojun

Assistant Dean: 

Jin Jia 

Wang Haifeng

Academic Committee

Honorary Director: Fan Zheng

Director: Wang Fenghua

Deputy Director: Song Yan


Members(Alphabetic order by surname): Fan Zheng, Ma Baojun, Pan Yu, Rao Hengyi, Song Yan, Wang Fenghua, Yang Xiaolan, Zhang Jian

Degrees Committee

Chairman: Pan Yu

Vice ChairmanMa Baojun

Members(Alphabetic order by surname): Jin Jia, Ma Baojun, Pan Yu, Shang Zhihui,  Xu Yong, Yang Chen, Yang Xiaolan, Zhang Jian

Ethics & Discipline Panel

Group LeaderQu Zheng

Members(Alphabetic order by surname): Fan Zheng, Han Yaojun, Sun Xinwei, Wu Youfu, Xu Yong, Yang Chen

Secretary: Wang Li 

HONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China