Executive Team

Current location:homepage  About Us  Executive Team

Executive Team

Dean: Pan Yu

Party Secretary: Xu Yong

Deputy Dean:

Wu Yunqiao

Yang Xiaolan

Ma Baojun

Deputy Party   Secretary:

Wang Li

  

Academic Committee

Director: Fan Zheng

Deputy Director: Pan Yu

Members(Alphabetic order by surname): Chen Chuanxing, Han Yaojun, Qu Zheng, Su Zongwei, Wang Fenghua, Yang Chen

Degrees Committee

Chairman: Pan Yu

Vice ChairmanYang Xiaolan

Members(Alphabetic order by surname): Fan Zheng, Ma Baojun, Su Zongwei, Wang Fenghua, Wu Yunqiao, Xu Yong, Yang Chen

Ethics & Discipline Panel

Group LeaderChen Chuanxing

Vice Group LeaderQu Zheng

Members(Alphabetic order by surname): Fan Zheng, Han Yaojun, Wu Youfu, Sun Xinwei

HONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China