Executive Team

Current location:homepage  About Us  Executive Team

Executive Team

Dean: Pan Yu                                     Party Secretary: Xu Yong

Deputy Dean:            Deputy Party   Secretary:

Yang Xiaolan                                                       Wang Li

Ma Baojun

Academic Committee

Honorary Director: Fan Zheng

Director: Wang Fenghua

Deputy Director: Song Yan


Members(Alphabetic order by surname): Fan Zheng, Ma Baojun, Pan Yu, Rao Hengyi, Song Yan, Wang Fenghua, Yang Xiaolan, Zhang Jian

Degrees Committee

Chairman: Pan Yu

Vice ChairmanMa Baojun

Members(Alphabetic order by surname): Guo Shanshan, Ma Baojun, Meng Liang, Pan Yu, Shang Zhihui,  Shen Qiang, Xu Yong,  Yang Xiaolan, Zhang Jian

Team for Academic and Ethical Standards

Group LeaderQu Zheng

Members(Alphabetic order by surname): Fan Zheng, Han Yaojun, Sun Xinwei, Wu Youfu, Xu Yong, Yang Chen

Secretary: Wang Li 

HONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China