Contact us

Current location:homepage  Career Development  Contact us

Contact person: Zheng Gongyi

Office: Room 305, Building 6, Hongkou campus

TEL: 8621-35373310

E-mail: career@shisu.edu.cn


HONGKOU CAMPUS
550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China
SONGJIANG CAMPUS
1550 Wenxiang Road, Shanghai 201620, China